📆27/04/2022

GTHN – CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2022

Kính gửi Quý Cổ đông; Ngày 27/04/2022, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tài chính Quý I/2022; Thông...

📆04/03/2022

GTHN – CBTT Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng; Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tài chính năm 2021....

📆19/01/2022

GTHN – Báo cáo kiểm toán vốn tăng vốn điều lệ phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Công ty cổ phần gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo kiểm toán cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021:...

📆11/01/2022

GTHN – CBTT BCTC QUÝ IV 2021

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành BCTC Quý 4 năm 2021. Chi tiết xin xem thêm file đính kèm: HSV...

📆10/10/2021

GTHN – BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2021:HSV – BCTC Quy...

📆02/08/2021

GTHN – Báo cáo tài chính giữa niên độ (đã được soát xét)

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 (đã được soát xét). Everyone...

📆02/04/2021

GTHN – BCTC Quý I/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2021. 1. BCTC Quy1.2021...

📆23/03/2021

GTHN – CBTT Xác nhận của kiểm toán Vv Bổ sung thông tin trình bày trong BCTC đã kiểm toán năm 2020

CBTT Xác nhận của kiểm toán Vv Bổ sung thông tin trình bày trong BCTC đã kiểm toán năm 2020, chi tiết file đính kèm:...

📆09/02/2021

GTHN – Công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

1. CBTT BCTC đã kiểm toán năm 2020  CBTT BCTC da kiem toan nam 2020 2. BCTC đã kiểm toán năm 2020 GTHN – BAO...

📆27/03/2020

BCTC NĂM 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN

BCTC Kiem toan – GTHN...

(024) 6686 1968
;