📆02/08/2021

GTHN – Báo cáo tài chính giữa niên độ (đã được soát xét)

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 (đã được soát xét). Everyone...

📆02/04/2021

GTHN – BCTC Quý I/2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2021. 1. BCTC Quy1.2021...

📆23/03/2021

GTHN – CBTT Xác nhận của kiểm toán Vv Bổ sung thông tin trình bày trong BCTC đã kiểm toán năm 2020

CBTT Xác nhận của kiểm toán Vv Bổ sung thông tin trình bày trong BCTC đã kiểm toán năm 2020, chi tiết file đính kèm:...

📆09/02/2021

GTHN – Công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

1. CBTT BCTC đã kiểm toán năm 2020  CBTT BCTC da kiem toan nam 2020 2. BCTC đã kiểm toán năm 2020 GTHN – BAO...

📆27/03/2020

BCTC NĂM 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN

BCTC Kiem toan – GTHN...

📆10/05/2019

BCTC NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 BCTC NĂM 2018 ĐÃ KIỂM...

(024) 6686 1968
;