Quản trị doanh nghiệp

📆24/01/2022

GTHN – CBTT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021

Kính gửi Quý cổ đông; Ngày 24/01/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo quản trị công ty năm...

📆20/07/2021

GTHN – CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 20/07/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu...

📆28/01/2021

GTHN – CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Ngày 28/01/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 Chi...

(024) 6686 1968
;