Dành cho Nhà Đầu Tư

📆24/01/2022

GTHN – CBTT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021

Kính gửi Quý cổ đông; Ngày 24/01/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo quản trị công ty năm...

📆31/12/2021

GTHN – CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần thứ 12

Kính gửi Quý cổ đông và khách hàng; Ngày 31/12/2021, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được Giấy chứng nhận đăng...

📆22/12/2021

GTHN – CBTT NQ HĐQT Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ

Căn cứ Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT ký ngày 22/12/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Về việc Thay đổi...

📆22/12/2021

GTHN – CBTT Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông. Căn cứ công văn số 8749/UBCK-QLCB ký ngày 21/12/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông...

📆21/12/2021

GTHN – CBTT Thay đổi số lượng có quyền biểu quyết đang lưu hành

Căn cứ công văn số 8749/UBCK-QLCB Về việc Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HSV ký ngày 21/12/2021 Công ty...

📆21/12/2021

GTHN – CBTT NQ HĐQT về việc Điều chỉnh chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 21/12/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội CBTT về việc Điều chỉnh chi tiết phương án...

📆21/12/2021

GTHN – Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: BC ket qua giao dịch –...

📆20/12/2021

GTHN – CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Căn cứ Nghị quyết số 13/HSV/NQ-HĐQT ký ngày 20/12/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông...

📆14/12/2021

GTHN – CBTT Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi Quý Cổ đông và Khách hàng, Căn cứ: Công văn số 8277/UBCK-QLCB ngày 09/12/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc...

(024) 6686 1968
;