Ngày 20/07/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021:

Chi tiết trong file đính kèm:

HSV – CBTT BAO CAO TINH HINH QUAN TRI 6 THANG DAU NAM 2021 (ban rut gon)- da ky