Căn cứ Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT ký ngày 22/12/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Về việc Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty
Chi tiết xem trong file đính kèm:
1. CBTT: HSV – CBTT thay dôi ND DKDN
2. Điều lệ: HSV – DIeu le 22122021