Kính gửi Quý cổ đông;

Ngày 24/01/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo quản trị công ty năm 2021.

Chi tiết xin xem file đính kèm:

  1. GTHN CBTT Báo cáo quản trị năm 2021: HSV – CBTT BC tinh hinh quan tri nam 2021-da ky 24.1.2022